Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. března 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo - Itálie) - trestní řízení proti Massimilianu Placanicovi (C-338/04), Christianu Palazzesemu (C-359/04), Angelu Sorricchiovi (C-360/04)

(Spojené věci C-338/04, C-359/04 a C-360/04)1

(Svoboda usazování - Volný pohyb služeb - Výklad článků 43 ES a 49 ES - Hazardní hry - Sběr sázek na sportovní události - Požadavek koncese - Vyloučení subjektů založených v některých formách kapitálových společností - Požadavek policejního povolení - Trestní sankce)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo

Účastník původního trestního řízení

Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Tribunale di Larino - Výklad článků 43 a násl. a 49 ES a rozsudku Soudního dvora vydaného ve věci C-243/01, Gambelli a další - Vnitrostátní zákon, který trestněprávně postihuje propagaci a sběr sázek na různé události, a zejména na sportovní události - Sběr sázek prostřednictvím internetu subjektem bez licence jménem společnosti, která má oprávnění ke své činnosti v jiném členském státě

Výrok

Vnitrostátní právní úprava, která zakazuje výkon činností sběru, přijímání, registrace a předávání návrhů sázek, zejména na sportovní události, bez koncese nebo policejního povolení vydaných dotyčným členským státem, je omezením svobody usazování, jakož i volného pohybu služeb upravených v článku 43 ES, respektive v článku 49 ES.

Předkládajícím soudům přísluší ověřit, zda vnitrostátní právní úprava v rozsahu, v němž omezuje počet subjektů působících v odvětví hazardních her, skutečně odpovídá cíli předcházet provozování činností v tomto odvětví ke kriminálním nebo podvodným účelům.

Články 43 ES a 49 ES musejí být vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je úprava dotčená ve věcech v původním řízení, která vylučuje, a navíc i nadále bude vylučovat subjekty založené ve formě kapitálových společností, jejichž akcie jsou kótovány na regulovaných trzích, z odvětví hazardních her.

Články 43 ES a 49 ES musejí být vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věcech v původním řízení, která ukládá trestní sankci takovým osobám, jako jsou obvinění v původním řízení, za výkon organizované činnosti sběru sázek bez koncese nebo policejního povolení vyžadovaných vnitrostátními právními předpisy, pokud tyto osoby nemohly získat uvedené koncese či uvedená povolení z toho důvodu, že tento členský stát jim je v rozporu s právem Společenství odmítl udělit.

____________

1 - Úř. věst. C 273, 6.11.2004.Úř. věst. C 262, 23.10.2004.