Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. marts 2007, straffesag mod Massimiliano Placanica (sag C-338/04), Christian Palazzese (sag C-359/04), Angelo Sorricchio (sag C-360/04) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo (Italien))

(Forenede sager C-338/04, C-359/04og C-360/04) 1

(Etableringsfrihed - fri udveksling af tjenesteydelser - fortolkning af artikel 43 EF og 49 EF - hasardspil - indgåelse af væddemål om resultatet af sportsbegivenheder - krav om koncession - udelukkelse af visse erhvervsdrivende, der er stiftet som visse former for kapitalselskaber - krav om polititilladelse - strafferetlige sanktioner)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo

Parterne i hovedsagen

Massimiliano Placanica (sag C-338/04), Christian Palazzese (sag C-359/04), Angelo Sorricchio (sag C-360/04).

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Tribunale di Larino, Sezione distaccata di Termoli - fortolkning af artikel 43 EF ff. og artikel 49 EF samt Domstolens dom i sag C-243/01, Gambelli m.fl. - national lov, som gør det strafbart at reklamere for og indsamle indsatser i forskellige væddemål, navnlig vedrørende sportsbegivenheder - indsamling af indsatser via internettet foretaget af en agent uden bevilling på vegne af et selskab, der driver virksomhed efter bevilling tildelt i en anden medlemsstat

Konklusion

En national lovgivning, der indeholder et forbud mod udøvelse af virksomhed, der består i indsamling, modtagelse, registrering og videresendelse af tilbud om væddemål, navnlig vedrørende sportsbegivenheder, uden en koncession eller tilladelse, der er udstedt af den pågældende medlemsstat, udgør en restriktion for etableringsfriheden og for den frie udveksling af tjenesteydelser i medfør af artikel 43 EF, henholdsvis artikel 49 EF.

Det tilkommer de forelæggende retter at tage stilling til, om den nationale lovgivning - for så vidt som den begrænser antallet af erhvervsdrivende, der arbejder inden for hasardspilsektoren - er i overensstemmelse med målet om at undgå, at aktiviteter inden for denne sektor anvendes til kriminelle eller bedrageriske formål.

Artikel 43 EF og 49 EF skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagerne omhandlede, hvorefter erhvervsdrivende, der er stiftet i form af kapitalselskaber, hvis aktier er noteret på de officielle børser, udelukkes fra hasardspilssektoren og ydermere fortsat er udelukket fra denne sektor.

Artikel 43 EF og 49 EF skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagerne omhandlede, der pålægger personer som de tiltalte i hovedsagerne strafferetlige sanktioner for at have udøvet organiseret væddemålsvirksomhed uden den koncession eller polititilladelse, som kræves i henhold til den nationale lovgivning, når disse personer ikke har kunnet opnå de nævnte koncessioner og tilladelser, fordi medlemsstaten har afslået at tildele dem i strid med fællesskabsretten.

____________

1 - EUT C 273 af 6.11.2004 EUT C 262 af 23.10.2004.