Language of document :

2007 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo (Italija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamosiose bylose prieš Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

(Sujungtos bylos C-338/04, C-359/04 ir C-360/04)1

(Įsisteigimo laisvė - Laisvė teikti paslaugas - EB 43 ir EB 49 straipsnių aiškinimas - Azartiniai lošimai - Lažybų įmokų rinkimas per sporto renginius - Reikalavimas turėti licenciją - Ūkio subjektų, tam tikros formos akcinių bendrovių, pašalinimas - Reikalavimas gauti policijos leidimą - Baudžiamosios sankcijos)

Proceso kalba: italų

Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai

Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo

Šalys pagrindinėse baudžiamosiose bylose

Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Tribunale di Larino - EB sutarties 43 ir kt. straipsnių bei 49 straipsnio ir Teisingumo Teismo sprendimo Gambelli ir kt., C-243/01, aiškinimas - Nacionaliniai teisės aktai, numatantys atsakomybę už lažybų per įvairius įvykius, pirmiausia per sporto renginius, reklamą ir įmokų rinkimą - Įmokų rinkimas, naudojantis informacinėmis technologijomis, kurį licencijos neturintis subjektas vykdo kitoje valstybėje narėje leidimą veikti turinčios bendrovės sąskaita

Rezoliucinė dalis

Nacionalinės teisės aktai, draudžiantys vykdyti lažybų įmokų pasiūlymų rinkimo, priėmimo, įregistravimo ir perdavimo veiklą, pavyzdžiui, per sporto renginius, neturint atitinkamos valstybės narės suteiktos licencijos ar policijos leidimo, yra EB 43 ir EB 49 straipsniuose numatytų įsisteigimo laisvės ir laisvo paslaugų teikimo apribojimas.

Prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikę teismai turi patikrinti, ar nacionalinės teisės aktai, kiek jais apribojamas azartinių lošimų sektoriuje veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičius, iš tikrųjų atitinka siekiamą tikslą užkirsti kelią tam, kad veikla šiame sektoriuje būtų užsiimama nusikalstamais ar sukčiavimo tikslais.

EB 43 ir EB 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia tokius nacionalinės teisės aktus kokie nagrinėjami pagrindinėse bylose, kurie iš azartinių lošimų sektoriaus pašalino ir toliau šalina ūkio subjektus, įsteigtus kaip akcinės bendrovės, kurių akcijos kotiruojamos reguliuojamose rinkose.

EB 43 ir EB 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia tokius nacionalinės teisės aktus kokie nagrinėjami pagrindinėse bylose, kurie numato baudžiamąsias sankcijas tokiems asmenims kaip kaltinamieji pagrindinėje byloje, kurie vykdė organizuotą lažybų įmokų rinkimą, neturėdami nacionalinės teisės aktais reikalaujamų licencijos ar policijos leidimo, kai šie asmenys šių licencijų ar leidimų negalėjo gauti dėl to, kad ši valstybė narė, pažeisdama Bendrijos teisę, atsisakė jiems juos suteikti.

____________

1 - OL C 273, 2004 11 6 OL C 262, 2004 10 23