Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. marca 2007 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo - Taliansko) - trestné konania/Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

(spojené veci C-338/04, C-359/04 a C-360/04)1

(Sloboda usadiť sa - Slobodné poskytovanie služieb - Výklad článkov 43 ES a 49 ES - Hazardné hry - Zber stávok na športové podujatia - Požiadavka koncesie - Vylúčenie podnikateľov založených ako určité formy kapitálových spoločností - Požiadavka policajného povolenia - Trestné sankcie)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Larino, Tribunale di Teramo

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-359/04), Angelo Sorricchio (C-360/04)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Tribunale di Larino - Výklad článkov 43 a nasl. a 49 ES a rozsudku Súdneho dvora vo veci C-243/01 vo veci Gambeli a i. - Vnútroštátna právna úprava, ktorá postihuje ponúkanie a prijímanie stávok týkajúcich sa rôznych udalostí a osobitne športových podujatí - Prijímanie stávok na diaľku, prostredníctvom podnikateľa bez oprávnenia na účet spoločnosti podnikajúcej na základe oprávnenia v inom členskom štáte

Výrok rozsudku

Vnútroštátna právna úprava ktorá zakazuje výkon činností zberu, prijímania, zapisovania a prenosu návrhov na stávky, najmä na športové podujatia, bez koncesie alebo policajného povolenia vydaných predmetným členským štátom, predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa, ako aj slobodného poskytovania služieb stanovených článkami 43 ES a 49 ES.

Bude prislúchať vnútroštátnym súdom, aby overili, či v rozsahu v akom obmedzuje počet podnikateľov pôsobiacich v odvetví hazardných hier, vnútroštátna právna úprava skutočne zodpovedá cieľu predchádzať prevádzkovaniu činností v tomto odvetví na kriminálne alebo podvodné účely.

Články 43 ES a 49 ES musia byť vykladané v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava relevantná v konaniach vo veci samej, ktorá vylučuje a pokračuje vo vylučovaní podnikateľov zriadených vo forme kapitálových spoločností, ktorých akcie sú kótované na regulovaných trhoch, z odvetvia hazardných hier.

Články 43 ES a 49 ES musia byť vykladané v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava relevantná v konaniach vo veci samej, ktorá ukladá trestné sankcie osobám, akými sú obvinení v konaniach vo veci samej, za výkon organizovanej činnosti zberu stávok za absencie vnútroštátnou legislatívou požadovaných koncesie alebo policajného povolenia, ak tieto osoby nemohli získať predmetné koncesie alebo povolenia z dôvodu odmietnutia tohto členského štátu udeliť im ich, ktoré bolo v rozpore s právom Spoločenstva.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 273, 6.11.2004. Ú. v. EÚ C 262, 23.10.2004.