Language of document :

16. aprillil 2007 esitatud hagi - Klug versus Euroopa Ravimiamet

(Kohtuasi F-35/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Bettina Klug (London, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat W. G. Grupp)

Kostja: Euroopa Ravimiamet

Hageja nõuded

Kohustada kostjat pikendama hageja 7. veebruari 2002. aasta töölepingut;

mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis 200 000 eurot kahju tekitamise eest;

kohustada kostjat tühistama hageja karjääriarengu aruannet ajavahemiku kohta 31. detsember 2004 kuni 31. detsember 2006 ja teha uus otsus, arvestades Esimese Astme Kohtu otsust.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhineb personalieeskirjade artikli 12a lõikel 2 (ahistamine). Hageja väidab, et tema karjääriarengu aruande koostamisel on tehtud hindamisviga, rikutud ravimiameti menetlusnorme karjääriarengu aruande koostamise kohta ning sellest tulenevalt on ravimiamet õigusvastaselt jätnud hageja lepingu pikendamata.

Hageja väidab oma hagi toetuseks, et tema töötulemused halvenesid tänu ahistamisele ja objektiivsuse puudumisele töötulemuste hindamisel ning seetõttu jäeti tema viieaastane leping pikendamata.

____________