Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 16. aprīlī - Klug/Eiropas Zāļu Aģentūra

(lieta F-35/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bettina Klug, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvis - W. G. Grupp, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu Aģentūra

Prasītājas prasījumi:

piespriest atbildētājai pagarināt prasītājas 2002. gada 7. februāra darba līgumu;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājai atlīdzību par morālo kaitējumu EUR 200 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atcelt tās novērtējumu par prasītāju par laika posmu no 2004. gada 31. decembra līdz 2006. gada 31. decembrim un pieņemt jaunu lēmumu, ievērojot Civildienesta tiesas norādījumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasība ir pamatota ar Civildienesta noteikumu II sadaļas 12.a pantu (psiholoģiska uzmākšanās). Prasītāja norāda, ka, veicot novērtējumu par prasītāju, atbildētāja nav pareizi izmantojusi rīcības brīvību, ka tā ir pārkāpusi Aģentūras procesuālos noteikumus par novērtējuma veikšanu un tādējādi prettiesiski atteikusies pagarināt prasītājas darba līgumu.

Prasītāja pamato prasību ar to, ka psiholoģiskās uzmākšanās dēļ un objektivitātes trūkuma dēļ, veicot novērtējumu, prasītājas darbs ir novērtēts negatīvi, un tādējādi nav pagarināts uz pieciem gadiem noslēgtais līgums.

____________