Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2007 r. - Klug przeciwko Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA)

(Sprawa F-35/07)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Bettina Klug (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: W. G. Grupp, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Leków (EMEA)

Żądania strony skarżącej

zobowiązanie pozwanej do przedłużenia umowy zawartej ze skarżącą w dniu 7 lutego 2002;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej zadośćuczynienia w wysokości 200.000 EUR tytułem krzywdy moralnej;

obciążenie Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W skardze skarżąca powołuje się na art. 12 a tytułu II regulaminu pracowniczego (nękanie psychiczne). Skarżąca podnosi, że dokonując oceny pracy skarżącej pozwana przekroczyła granice swobodnego uznania, naruszyła przepisy proceduralne Agencji dotyczące sporządzania oceny i w konsekwencji niezgodnie z prawem nie przedłużyła umowy o pracę ze skarżącą.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi, że na skutek nękania psychicznego i braku obiektywnej oceny jej pracy, ocena ta była bardzo niska i w związku z tym umowa o pracę, zawarta ze skarżącą na okres pięciu lat, nie została przedłużona.

____________