Language of document :

Talan väckt den 16 april 2007 - Klug mot Europeiska läkemedelsmyndigheten

(Mål F-35/07)

Rättegångsspråk: Tyska

Parter

Sökande: Klug (London, Förenade kungadömet) (ombud: W. G. Grupp, advokat)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förplikta svaranden att förlänga anställningsavtalet av den 7 februari 2002,

förplikta svaranden att till sökanden utge skadestånd på 200 000 euro, och

förplikta svaranden att upphäva dess bedömning av sökanden mellan den 31 december 2004 och den 31 december 2006 och fatta ett nytt beslut med hänsyn till personaldomstolens bedömning.

Grunder och huvudargument

Som grund för sin talan hänvisar sökanden till artikel 12a i avdelning II i tjänsteföreskrifterna (mobbning). Sökanden gör gällande att svaranden har utnyttjat sitt utrymme för skönsmässig bedömning felaktigt avseende sökanden, att myndighetens regler för förfarandet vid upprättandet av en bedömning har åsidosatts och att det som en följd av detta var rättsstridigt att inte förlänga anställningsavtalet.

Sökanden åberopar till stöd för sin talan att arbetet vid bedömningen bedömdes som mycket dåligt på grund av mobbning och bristande objektivitet och det var anledningen till att avtalet som ingåtts för en period om fem år inte förlängdes.

____________