Language of document :

Иск, предявен на 20 април 2007 г. - Caleprico / Комисия

(Дело F-38/07)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Francesco Caleprico (Брюксел, Белгия) (представител: V. Guagliulmi, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се обявят за неприложими по смисъла на член 241 ЕО като противоправни член 12 и член 13 от Приложение XIII на Правилника за длъжностните лица;

да се отмени решението, с което органът по назначаването (ОПН) негласно е отхвърлил представената от ищеца жалба срещу решението от 12 юни 2006 г.;

да се отмени решението на Комисията от 12 юни 2006 г. в частта, в която ОПН е определил зачисляването на ищеца в степен AD6/2, вместо в степен AD8/3;

да се осъди Комисията да замени оспорваната част на решението от 12 юни 2006 г. с част, която определя с обратно действие (считано от 1 юли 2006 г.) класирането на ищеца в степен AD8/3;

да се осъди Комисията да изплати на ищеца всички суми, които той не е получил поради противоправността на оспорваното решение, както и лихвите, чийто падеж е настъпил и предстои да настъпи;

да се осъди Комисията да обезщети всички други евентуални вреди, претърпени от ищеца, които Съдът на публичната служба констатира в конкретния случай;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, вписан в резервния списък от конкурс EUR/A/155/20001 за създаването на списък от лица, подходящи да бъдат назначени на степени А7/А6, е бил назначен след влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности2, и зачислен в степен AD6/2.

В подкрепа на своя иск той привежда две правни основания.

В рамките на първото правно основание той твърди, че решението от 12 юни 2006 г. е опорочено от противоречие между - от една страна - извършеното в преамбюла препращане към член 31 от Правилника, според който кандидатите се назначават в съответната степен от функционалната група, посочена в обявлението за конкурса, и - от друга страна - диспозитивът на посоченото решение, който определя неговото зачисляване в степен AD6/2.

В рамките на второто правно основание той изтъква, че във всеки случай въпросното решение е незаконно, тъй като почива върху имплицитна юридическа база (членове 12 и 13 от Приложение XIII на Правилника), която е противоправна от следните аспекти:

противоречие с принципа за правна сигурност и с принципа за оправдани правни очаквания;

нарушение на принципа за недискриминация и за равенство в третирането;

нарушение на принципа за основателност, при положение, че приложението на новия режим зависи от напълно случайно обстоятелство, каквото е да бъдеш нает преди или след определена дата, без никаква друга причина, която да оправдава това правило;

нарушение на принципа за добро управление;

при условия на алтернативност, противоречие със задължението за мотивиране на общностните актове, установено от член 251 ЕО.

____________

1 - ОВ C 147 A, 25.5.2000 г., стр. 10

2 - ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1