Language of document :

Žaloba podaná dne 20. dubna 2007 - Caleprico v. Komise

(Věc F-38/07)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Francesco Caleprico (Brusel, Belgie) (zástupce: V. Guagliulmi, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

určit na základě článku 241 ES nepoužitelnost článků 12 a 13 přílohy XIII služebního řádu z důvodu jejich protiprávnosti;

zrušit rozhodnutí, kterým orgán oprávněný ke jmenování implicitně zamítl stížnost podanou žalobcem proti rozhodnutí ze dne 12. června 2006;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2006 v části, ve které orgán oprávněný ke jmenování stanovil zařazení žalobce do třídy AD6/2 namísto jeho zařazení do třídy AD8/3;

uložit Komisi povinnost nahradit napadenou část rozhodnutí ze dne 12. června 2006 částí, která zpětně stanoví (s účinkem od 1. července 2006) "zařazení" žalobce do třídy AD8/3;

uložit Komisi zaplatit žalobci všechny částky, které neobdržel z důvodu protiprávnosti napadených rozhodnutí, navýšené o úroky z prodlení;

uložit Komisi nahradit žalobci všechny případné další újmy, které Soud pro veřejnou službu zjistí v projednávané věci;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, zapsaný na seznamu v rámci výběrového řízení EUR/A/155/20001, kterým se vytvořil seznam kandidátů vhodných na přijetí ve třídách A7/A6, byl přijat po vstupu v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství2, a byl zařazen do třídy AD6/2.

Na podporu své žaloby uplatňuje dva žalobní důvody:

V rámci prvního žalobního důvodu tvrdí, že rozhodnutí ze dne 12. června 2006 trpí vadou spočívající v rozpornosti mezi jednak odkazem v preambuli rozhodnutí na článek 31 služebního řádu, podle kterého jsou vybraní kandidáti jmenováni do platové třídy funkční skupiny stanovené v oznámení o výběrovém řízení, a jednak výrokem uvedeného rozhodnutí, kterým byl žalobce zařazen do třídy AD6/2.

V rámci druhého žalobního důvodu uplatňuje, že dotčené rozhodnutí je v každém případě protiprávní, protože implicitně vychází z právního základu (články 12 a 13 přílohy XIII služebního řádu), který je protiprávní z následujících důvodů:

-    rozpor se zásadou právní jistoty a zásadou legitimního očekávání;

-    porušení zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení;

-    porušení zásady přiměřenosti vzhledem k tomu, že použití nové právní úpravy závisí na zcela nahodilé události, a sice události, zda je úspěšný kandidát přijat před, nebo po určitém datu, bez existence jakéhokoliv jiného důvodu, který by odůvodňoval toto pravidlo;

-    porušení zásady řádné správy;

-    podpůrně rozpor s povinností uvést odůvodnění aktů Společenství stanovenou v článku 251 ES.

____________

1 - Úř. věst. C 147 A, 25.5.2000, s. 10.

2 - Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1; Zvl. vyd. 01/02, s. 130.