Language of document :

20. aprillil 2007 esitatud hagi - Caleprico versus komisjon

(Kohtuasi F-38/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Francesco Caleprico (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat V. Guagliulmi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tunnistada personalieeskirjade XIII lisa artiklid 12 ja 13 EÜ artikli 241 alusel mittekohaldatavaks nimetatud artiklite õigusvastasuse tõttu;

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega lükati selgesõnaliselt tagasi hageja poolt 12. juuni 2006. aasta otsuse vastu esitatud kaebus;

tühistada komisjoni 12. juuni 2006. aasta otsus osas, milles ametisse nimetav asutus määras hageja palgaastmele AD6/2 palgaastme AD8/3 asemel;

kohustada komisjoni asendama 12. juuni 2006. aasta otsuse vaidlustatud osa osaga, millega määratakse hageja tagasiulatuvalt (alates 1. juulist 2006) palgaastmele AD8/3;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja kõik hagejal vaidlustatud otsuste õigusvastasuse tõttu saamata jäänud summad ning praegu ja edaspidi maksmisele kuuluv viivis;

kohustada komisjoni hüvitama mis tahes muu hagejale tekkida võinud kahju, mille olemasolu Esimese Astme Kohus käesolevas asjas tuvastab;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes kuulus palgaastme A7/A6 reservnimekirja koostamiseks korraldatud konkursi EUR/A/155/20001 reservnimekirja, võeti tööle pärast nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi2 jõustumist, ja määrati palgaastmele AD6/2.

Hagi toetuseks esitab hageja kaks väidet.

Esiteks väidab hageja, et 12. juuni 2006. aasta otsus on vastuoluline, kuna ühelt poolt viidatakse selle preambulis personalieeskirjade artiklile 31, mille kohaselt väljavalitud kandidaadid nimetatakse konkursiteadaandes nimetatud tegevusüksuse palgaastmele, ja teisalt määratakse hageja kõnealuse otsuse resolutiivosas palgaastmele AD6/2.

Teiseks leiab hageja, et kõnealune otsus on igal juhul ebaseaduslik põhjusel, et ta tugineb vaikimisi õiguslikul alusel (personalieeskirjade XIII lisa artiklid 12 ja 13), mis on ebaseaduslik järgmistes aspektides:

-    vastuolu õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõttega;

-    mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine;

-    mõistlikkuse põhimõtte rikkumine, kuna uue korra kohaldamine sõltub täiesti ettenägematust asjaolust - töölevõtmisest enne kindlaksmääratud kuupäeva või pärast seda, ilma ühegi muu sellist reeglit õigustava põhjuseta;

-    hea halduse põhimõtte rikkumine;

-    teise võimalusena, vastuolu EÜ artiklis 251 sätestatud ühenduse aktide põhjendamise kohustusega.

____________

1 - EÜT C 147 A, 25.5.2000, lk 10.

2 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1; ELT eriväljaanne 01/02, lk 130.