Language of document :

Kanne 20.4.2007 - Caleprico v. komissio

(Asia F-38/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Francesco Caleprico (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja V. Guagliulmi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 12 ja 13 artiklaa ei sovelleta EY 241 artiklassa tarkoitetulla tavalla, koska se on lainvastainen

nimittävän viranomaisen se päätös on kumottava, jolla implisiittisesti hylättiin kantajan 12.6.2006 tehdystä päätöstä tekemä valitus

komission 12.6.2006 tekemän päätöksen se osa on kumottava, jossa nimittävä viranomainen vahvisti kantajan palkkaluokaksi AD6/2, eikä AD8/3

komissio on velvoitettava korvaamaan 12.6.2006 tehdyn päätöksen riidanalainen osa sellaisella osalla, jossa vahvistetaan taannehtivasti (1.7.2006 alkaen) kantajan palkkaluokaksi AD8/3

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle kaikki sellaiset summat, joita hänelle ei ole maksettu riidanalaisen päätöksen lainvastaisuuden vuoksi, erääntyneine ja tulevaisuudessa erääntyvine korkoineen

komissio on velvoitettava korvaamaan kaikki mahdolliset muut kantajalle aiheutuneet vahingot, jotka virkamiestuomioistuin yksilöi asian tosiseikastosta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka merkittiin sellaisen avoimen kilpailun EUR/A/155/20001 varallaololuetteloon, joka järjestettiin varallaololuettelon laatimiseksi henkilöistä, jotka otetaan palvelukseen palkkaluokassa A7/A6, otettiin palvelukseen sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annettu asetus (EY, Euratom) N:o 723/20042 oli tullut voimaan, ja hänen palkkaluokakseen määritettiin AD6/2.

Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta.

Kantaja väittää ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä, että 12.6.2006 tehty päätös on ristiriitainen, koska yhtäältä sen johdanto-osassa viitataan henkilöstösääntöjen 31 artiklaan, jonka mukaan hakijat nimitetään kilpailuilmoituksessa mainittuun tehtäväryhmään, ja toisaalta sen päätösosassa vahvistetaan kantajan palkkaluokaksi AD6/2.

Toisen kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää, että kyseessä oleva päätös on joka tapauksessa lainvastainen, koska sen perustana oleva ilmplisiittinen oikeusperusta (henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 ja 13 artikla) on seuraavilta osin lainvastainen:

-    se on ristiriidassa oikeusvarmuuden periaatteen ja luottamuksensuojan periaatteen kanssa

-    sillä loukataan syrjintäkiellon periaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta

-    sillä loukataan kohtuullisuusperiaatetta, koska uuden järjestelmän soveltaminen riippuu täysin satunnaisesta seikasta, siis siitä, tapahtuuko palvelukseen ottaminen ennen tiettyä päivää vai sen jälkeen, ilman, että tätä sääntöä voidaan perustella mistään muusta syystä

-    sillä loukataan hyvän hallinnon periaatetta

-    toissijaisesti se on ristiriidassa EY 251 artiklassa määrätyn yhteisön toimenpiteiden perustelemista koskevan velvollisuuden kanssa.

____________

1 - EYVL C 147 A, 25.5.2000, s. 10.

2 - EYVL L 124, 27.4.2004, s. 1.