Language of document :

2007 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Caleprico prieš Komisiją

(Byla F-38/07)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Francesco Caleprico (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato V. Guagliulmi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti, kad pagal EB 241 straipsnį Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 ir 13 straipsniai yra netaikytini, nes neteisėti.

Panaikinti sprendimą, kuriuo Paskyrimų tarnyba implicitiškai atmetė ieškovo pateiktą skundą dėl 2006 m. birželio 12 d. Sprendimo.

Panaikinti tą 2006 m. birželio 12 d. Komisijos sprendimo dalį, kurioje Paskyrimų tarnyba suteikė ieškovui AD6/2 lygį, vietoje AD8/3 lygio.

Nurodyti Komisijai pakeisti ginčijamą 2006 m. birželio 12 d. Sprendimo dalį ir atgaline data (nuo 2006 m. liepos 1 d.) suteikti ieškovui AD8/3 lygį.

Nurodyti Komisijai sumokėti ieškovui visą sumą, kurios jis negavo dėl ginčijamų sprendimų neteisėtumo, su palūkanomis.

Nurodyti Komisijai atlyginti visą kitą galimą ieškovo patirtą žalą, kurią šioje byloje nustatys Tarnautojų teismas.

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, įrašytas į konkurso EUR/A/155/20001 asmenų, galinčių būti įdarbintais A7/A6 lygyje rezervo sąrašui sudaryti, rezervo sąrašą, buvo įdarbintas po 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas2, įsigaliojimo, jam suteikiant AD6/2 lygį.

Savo ieškiniui pagrįsti ieškovas nurodo du pagrindus.

Kaip pirmąjį ieškinio pagrindą jis nurodo, kad 2006 m. birželio 12 d. Sprendime yra prieštaravimų tarp, pirma, preambulėje pateiktos nuorodos į Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnį, pagal kurį kandidatams priskiriamas tas pareigų grupės lygis, kuris nurodytas pranešime apie konkursą, ir, antra, šio sprendimo rezoliucinės dalies, kurioje jam priskirtas AD6/2 lygis.

Kaip antrąjį ieškinio pagrindą jis nurodo, kad bet kuriuo atveju šis sprendimas yra neteisėtas, nes pagrįstas implicitiniu teisiniu pagrindu (Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 ir 13 straipsniai), kuris yra neteisėtas dėl šių priežasčių:

-    prieštarauja teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių principams;

-    pažeidžia nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principus;

-    pažeidžia protingumo principą, nes naujosios tvarkos taikymas priklauso nuo absoliučiai atsitiktinės aplinkybės, t. y. būti įdarbintam prieš ar po konkrečios datos, be jokios kitos šią taisyklę pateisinančios priežasties;

-    pažeidžia gero administravimo principą;

-    prieštarauja EB 251 straipsnyje įtvirtintai pareigai motyvuoti Bendrijos aktus.

____________

1 - OL L 147, 2000 5 25, p. 10.

2 - OL L 124, 2004 4 27, p.1.