Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 20. aprīlī - Caleprico/Komisija

(lieta F-38/07)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Francesco Caleprico, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - V. Guagliulmi, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atbilstoši EKL 241. pantam atzīt, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. un 13. pants nav piemērojami to prettiesiskuma dēļ;

atcelt lēmumu, ar kuru iecēlējinstitūcija netieši noraida prasītāja sūdzību par 2006. gada 12. jūnija lēmumu;

atcelt Komisijas 2006. gada 12. jūnija lēmumu daļā, kurā iecēlējinstitūcija klasificē prasītāju AD6/2 pakāpē, nevis AD8/3 pakāpē;

piespriest Komisijai aizstāt apstrīdēto 2006. gada 12. jūnija lēmuma daļu ar daļu, kurā nosaka prasītāja klasifikāciju AD8/3 pakāpē ar atpakaļejošu spēku (no 2006. gada 1. jūlija);

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam visas summas, ko viņš nav saņēmis apstrīdēto lēmumu prettiesiskuma dēļ, kā arī nokavējuma procentus, kas uzkrājušies un vēl uzkrāsies;

piespriest Komisijai atlīdzināt jebkādu citu iespējamu kaitējumu, kas nodarīts prasītājam un ko Pirmās instances tiesa konstatēs šajā lietā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas iekļauts rezerves sarakstā atbilstoši konkursam EUR/A/155/2000 1, kura mērķis ir izveidot piemēroto kandidātu rezerves sarakstu pieņemšanai darbā A7/A6 pakāpē, tika pieņemts darbā pēc Padomes 2004. gada 22. marta Regulas Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 2, stāšanās spēkā un tika klasificēts AD6/2 pakāpē.

Savas prasības atbalstam viņš izvirza divus pamatus.

Saistībā ar pirmo pamatu viņš apgalvo, ka 2006. gada 12. jūnija lēmumā ir pretruna starp atsauci tā preambulā uz Civildienesta noteikumu 31. pantu, saskaņā ar kuru kandidātus ieceļ tajā funkcijas grupas pakāpē, kas norādīta paziņojumā par konkursu, no vienas puses, un minētā lēmuma rezolutīvo daļu, ar kuru viņu klasificē AD6/2 pakāpē, no otras puses.

Saistībā ar otro pamatu viņš norāda, ka jebkurā gadījumā attiecīgais lēmums ir prettiesisks tāpēc, ka tā netiešais juridiskais pamats (Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. un 13. pants) ir prettiesisks šādos aspektos:

nesaderīgums ar tiesiskās drošības principu un tiesiskās paļāvības principu;

nediskriminācijas principa un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums;

pamatotības principa pārkāpums, ņemot vērā, ka jaunās sistēmas piemērošana ir atkarīga no apstākļa, kam ir absolūts gadījuma raksturs, proti, no tā, vai attiecīgā persona tika pieņemta darbā pirms vai pēc noteikta datuma, nepastāvot nekādam citam šā noteikuma pamatojumam;

labas pārvaldības principa pārkāpums;

pakārtoti, nesaderīgums ar EKL 251. pantā noteiktajam pienākumu norādīt pamatojumu Kopienu tiesību aktiem.

____________

1 - OV C 147 A, 25.05.2000., 10. lpp.

2 - OV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.