Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2007 r. - Caleprico przeciwko Komisji

(Sprawa F-38/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Francisco Caleprico (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: V. Guagliulmi, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uznanie za niepodlegające stosowaniu, na podstawie art. 241 WE, artykułów 12 i 13 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego z powodu ich niezgodności z prawem;

uchylenie decyzji, w której organ powołujący oddalił w sposób dorozumiany zażalenie wniesione przez skarżącego na decyzję z dnia 12 czerwca 2006 r.;

uchylenie decyzji Komisji z dnia 12 czerwca 2006 r. w zakresie, w jakim organ powołujący dokonał zaszeregowania skarżącego do grupy AD6/2 zamiast do grupy AD8/3;

nakazanie Komisji zastąpienia zaskarżonej części decyzji z dnia 12 czerwca 2006 r. częścią, która dokonuje zaszeregowania skarżącego ze skutkiem wstecznym (od dnia 1 lipca 2006 r.) do grupy AD8/3;

zasądzenie od Komisji kwot, których nie otrzymał w związku z niezgodnością z prawem zaskarżonych decyzji, wraz z odsetkami, które są należne i będą należne;

nakazanie Komisji naprawienia każdej innej szkody i krzywdy poniesionej i doznanej przez stronę skarżącą, jakie Sąd stwierdzi w niniejszej sprawie;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, wpisany na listę rezerwową konkursu EUR/A/155/20001 dla stworzenia listy rezerwowej osób, które mogą zostać zatrudnione w grupach A7/A6, zatrudniony został po wejściu w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot2 i zaszeregowany do grupy AD6/2,

Na poparcie swej skargi, podnosi dwa zarzuty:

W pierwszym twierdzi, że decyzja z dnia 12 czerwca 2006 r. dotknięta jest sprzecznością pomiędzy z jednej strony odesłaniem w preambule do art. 31 regulaminu pracowniczego, zgodnie z którym kandydaci powoływani są do grupy określonej w ogłoszeniu o konkursie a z drugiej strony sentencją tej decyzji, która zaszeregowuje go do grupy AD6/2.

W drugim zarzucie podnosi, że w każdym razie sporna decyzja jest niezgodna z prawem, ponieważ opiera się na dorozumianej podstawie prawnej (art. 12 i 13 załącznika XII do regulaminu pracowniczego), która jest niezgodna z prawem z następujących powodów:

sprzeczność z zasadą pewności prawnej i zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań;

naruszenie zasady niedyskryminacji i równości traktowania;

naruszenie zasady racjonalności biorąc pod uwagę to, że stosowanie nowego systemu zależy od okoliczności całkowicie przypadkowej, tj. bycia zatrudnionym przed lub po określonej dacie, bez żadnej innej racji, która uzasadniałaby tę zasadę;

naruszenie zasady dobrej administracji;

ewentualnie naruszenie obowiązku uzasadnienia aktów wspólnotowych, o którym stanowi art. 251 WE.

____________

1 - Dz.U. Dz 147 A z 25.5.2000, str. 10.

2 - Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1.