Language of document :

Acțiune introdusă la 20 aprilie 2007 - Caleprico/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-38/07)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Francesco Caleprico (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: V. Guagliulmi, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

declararea, în temeiul articolului 241 CE, a neaplicabilității articolelor 12 și 13 din anexa XIII la Statutul funcționarilor; având în vedere ilegalitatea acestora;

anularea deciziei prin care autoritatea împuternicită sa facă numiri (AIPN) a respins implicit reclamația formulată de reclamant împotriva deciziei din 12 iunie 2006;

anularea deciziei Comisiei din 12 iunie 2006, doar în ceea ce privește partea în care AIPN a stabilit încadrarea reclamantului în gradul AD6/2 în loc de gradul AD8/3;

obligarea Comisiei la înlocuirea părții contestate din decizia din 12 iunie 2006 printr-o alta care să stabilească cu efect retroactiv (începând cu 1 iulie 2006) încadrarea reclamantului în gradul AD8/3;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a tuturor sumelor pe care acesta nu le-a primit datorită ilegalității deciziilor atacate, precum și a dobânzilor scadente sau care vor deveni scadente;

obligarea Comisiei la repararea altor eventuale prejudicii suferite de reclamant, pe care Tribunalul le va constata în speță;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, înscris pe lista de rezervă a concursului EUR/A/155/20001 pentru constituirea unei liste de rezervă cu persoane apte să fie recrutate în gradele A7/A6 a fost recrutat ulterior intrării în vigoare a regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților2 și încadrați în gradul AD6/2.

În susținerea recursului său, acesta invocă două motive:

În cadrul primului motiv reclamantul susține că decizia din 12 iunie 2006 este viciată de o contradicție între, pe de o parte, trimiterea la articolul 31 din Statutul funcționarilor, realizată în preambul, articol potrivit căruia candidații sunt numiți în gradul din grupa de funcții indicat în anunțul de concurs și, pe de altă parte, dispozitivul deciziei menționate, care stabilește încadrarea în gradul AD6/2.

În cadrul celui de-al doilea motiv, acesta susține că, în orice caz, decizia în discuție este ilegală pentru că este întemeiată pe o bază juridică implicită (articolele 12 și 13 din anexa XIII la Statutul funcționarilor) care este ilegală sub aspectele următoare:

contradicția cu principiul securității juridice și principiul încrederii legitime;

încălcarea principiului nediscriminării și egalității de tratament;

încălcarea principiului raționalității, dat fiind că aplicarea noului regim depinde de o circumstanță total fortuită, aceea de a fi recrutat înainte sau după o dată determinată, fără vreun alt motiv care să justifice această normă;

încălcarea principiului bunei administrări;

în subsidiar, contradicția cu obligația de motivare a actelor comunitare stabilită în articolul 251 CE.

____________

1 - JO C 147 A, 25.5.2000, p. 10.

2 - JO L 124, 27.4.2004, p.1.