Language of document :

Žaloba podaná 20. apríla 2007 - Caleprico/Komisia

(vec F-38/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Caleprico (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: V. Guagliulmi, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť podľa článku 241 ES neuplatniteľnosť článkov 12 a 13 prílohy XIII služobného poriadku úradníkov z dôvodu ich nezákonnosti,

zrušiť rozhodnutie, ktorým menovací orgán implicitne zamietol sťažnosť podanú žalobcom proti rozhodnutiu z 12. júna 2006,

zrušiť rozhodnutie Komisie z 12. júna 2006 v časti, v ktorej menovací orgán určil zaradenie žalobcu do triedy AD6/2 namiesto jeho zaradenia do triedy AD8/3,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť namietanú časť rozhodnutia z 12. júna 2006 časťou, ktorá zaradí žalobcu retroaktívne (s účinkom od 1. júla 2006) do triedy AD8/3,

zaviazať Komisiu zaplatiť žalobcovi sumy, ktoré nedostal z dôvodu nezákonnosti napadnutých rozhodnutí, zvýšené o úroky z omeškania,

zaviazať Komisiu nahradiť žalobcovi všetky prípadné ďalšie ujmy, ktoré Súd pre verejnú službu zistí v prejednávanej veci,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, zapísaný na zozname úspešných uchádzačov výberového konania EUR/A/155/20001, ktorým sa vytvoril zoznam uchádzačov spôsobilých byť zamestnaní v triedach A7/A6, bol zamestnaný po nadobudnutí účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev2, a bol zaradený do triedy AD6/2.

Na podporu svojej žaloby uvádza dva dôvody:

V rámci prvého dôvodu tvrdí, že rozhodnutie z 12. júna 2006 obsahuje nedostatok vzhľadom na protirečivosť jednak odkazu v úvode rozhodnutia na článok 31 služobného poriadku, podľa ktorého vybraní uchádzači sú menovaní do platovej triedy funkčnej skupiny uvedenej v oznámení o výberovom konaní, a jednak výroku tohto rozhodnutia, ktorým bol žalobca zaradený do triedy AD6/2.

V rámci druhého dôvodu tvrdí, že dotknuté rozhodnutie je v každom prípade nezákonné, pretože implicitne vychádza z právneho základu (články 12 a 13 prílohy XIII služobného poriadku), ktorý je nezákonný z týchto dôvodov:

rozpor so zásadou právnej istoty a zásadou legitímnej dôvery,

porušenie zásady zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania,

porušenie zásady rozumnosti vzhľadom na to, že uplatnenie novej úpravy závisí od úplne nepredvídateľnej okolnosti, t.j. okolnosti, či je uchádzač zamestnaný pred alebo po určitom dátume, bez existencie iného dôvodu, ktorý by odôvodnil toto pravidlo,

porušenie zásady správneho úradného postupu,

subsidiárne, rozpor s povinnosťou odôvodnenia aktov Spoločenstva upravenou v článku 251 ES.

____________

1 - Ú. v. ES C 147 A, 25.5.2000, s. 10.

2 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130.