Language of document :

Tožba, vložena 20. aprila 2007 - Caleprico proti Komisiji

(Zadeva F-38/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Caleprico (Bruselj, Belgija) (zastopnik: V. Guagliulmi, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Naj se v skladu s členom 241 ES razglasi, da se člena 12 in 13 priloge XIII Kadrovskih predpisov zaradi njune nezakonitosti ne uporabljata;

naj se odločba, s katero je organ, pristojen za imenovanja (OPI), z molkom zavrnil pritožbo, ki jo je vložila tožeča stranka zoper odločbo z dne 12. junija 2006, razglasi za nično;

naj se odločba Komisije z dne 12. junija 2006, v delu, v katerem je OPI uvrstil tožečo stranko v naziv AD6/2 namesto v naziv AD8/3, razglasi za nično;

naj se Komisiji naloži, da izpodbijani del odločbe z dne 12. junija 2006 nadomesti z delom, ki z retroaktivnim učinkom (od 1. julija 2006) uvršča tožečo stranko v naziv AD8/3;

naj se Komisiji naloži, da tožeči stranki plača vse zneske, ki jih ni prejela zaradi nezakonitosti izpodbijanih odločb, vključno z zapadlimi obrestmi;

naj se Komisiji naloži, da povrne vso drugo morebitno škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela in ki jo bo Sodišče za uslužbence ugotovilo v tem primeru;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je bila na čakalnem seznamu natečaja EUR/A/155/20001 za sestavo čakalnega seznama oseb, ki se jih lahko zaposli v razred A7/A6, je bila zaposlena po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti2 in je bila uvrščena v naziv AD6/2.

V utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga:

V okviru prvega trdi, da odločba z dne 12. junija 2006 vsebuje protislovje med, prvič, napotitvijo iz preambule na člen 31 Kadrovskih predpisov, v skladu s katerim so kandidati imenovani v razred funkcionalne skupine, določen v obvestilu o natečaju in, drugič, izrekom navedene odločbe, ki ga uvršča v naziv AD6/2.

V okviru drugega tožbenega razloga zatrjuje, da je sporna odločba v vsakem primeru nezakonita in tudi zato, ker se je oprla na impliciten pravni temelj (člena 12 in 13 Priloge XII Kadrovskih predpisov), ki je nezakonit iz naslednjih vidikov:

-    protislovje z načelom pravne varnosti in načelom zaupanja v pravo;

-    kršitev načela nediskriminacije in enakega obravnavanja;

-    kršitev načela obrazložitve, saj je uporaba nove ureditve odvisna od popolnoma nepredvidljive okoliščine, in sicer biti zaposlen pred ali po določenem datumu, brez kakršnegakoli razloga, ki bi opravičeval to pravilo;

-    kršitev načela dobrega upravljanja;

-    podrejeno, protislovje z obveznostjo obrazložitve aktov Skupnosti iz člena 251 ES.

____________

1 - UL C 147 A, 25.5.2000, str. 10.

2 - UL L 124, 27.4.2004, str. 1.