Language of document :

Иск, подаден на 2 май 2007 г. - Fernandez García и García Rato / Съд на Европейските общности

(Дело F-41/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Brígida Fernandez García (Люксембург, Люксембург) и Carolina García Rato (Люксембург, Люксембург) [представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats]

Ответник: Съд на Европейските общности

Искания на ищците

да се отменят решенията за назначаване на ищците за длъжностни лица на Европейските общности в частта им относно присъждане на степените, в които да бъдат назначени на основание на член 13 от Приложение ХІІІ от Правилника;

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Като успешни кандидати от конкурс CJ/LA/251, обявлението за който е публикувано преди 1 май 2004 г., ищците са назначени след влизане в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители 2

На първо място в исковата си молба ищците твърдят, че оспорваните решения не зачитат установената с обявлението за конкурса правна рамка. На основание на член 13 от Приложение ХІІІ от Правилника, ищците били назначени наистина в по-ниска степен от степента, посочена в обявлението за конкурса.

Ищците смятат също така, че оспорваните решения нарушават членове 5, 29 и 31 от Правилника, както и принципа за равно третиране и за недискриминация. Степента на успешните кандидати от същия конкурс или от конкурси от същото ниво в действителност се присъждала на различни нива, в зависимост от това дали назначението е преди или след влизане в сила на Регламент № 723/2004.

В допълнение, ищците се позовават на нарушение на принципа за защита на оправданите правни очаквания, дотолкова доколкото законно са очаквали да бъдат назначени в посочената от обявлението за конкурса степен при заемане на длъжностите, за които са се кандидатирали.

____________

1 - ОВ С 182 А, 31.7.2002 г., стр. 8

2 - ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1