Language of document :

Žaloba podaná dne 4. května 2007 - Fernandez García a García Rato v. Soudní dvůr

(Věc F-41/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Brígida Fernandez García (Lucemburk, Lucembursko) a Carolina García Rato (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyň

zrušit rozhodnutí, jímž byly žalobkyně jmenovány úřednicemi Evropských společenství v části, kterou se určuje jejich platová třída podle článku 13 přílohy XIII služebního řádu;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úspěšné uchazečky výběrového řízení CJ/LA/251, u něhož bylo oznámení o výběrovém řízení zveřejněno před 1. květnem 2004, byly přijaty do služebního poměru po vstupu v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství2.

Ve svých žalobách žalobkyně předně uplatňují, že napadená rozhodnutí vybočují z právního rámce vytyčeného oznámením o výběrovém řízení. Za použití článku 13 přílohy XIII služebního řádu byly totiž přijaty do služebního poměru se zařazením do nižší platové třídy, než jaký byl uveden v oznámení o výběrovém řízení.

Žalobkyně mají rovněž za to, že napadená rozhodnutí porušují články 5, 29 a 31 služebního řádu a zásadu rovného zacházení a nediskriminace. Platové zařazení úspěšných uchazečů z téhož výběrového řízení nebo výběrového řízení stejné úrovně bylo totiž určeno rozdílně v závislosti na tom, zda byli přijati do služebního poměru před, nebo po vstupu v platnost nařízení č. 723/2004.

Žalobkyně dále uplatňují porušení zásady legitimního očekávání, neboť očekávaly, že při obsazování pracovních míst, o které se ucházely, budou přijaty do služebního poměru se zařazením do platové třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 182 A, 21. 7. 2002, s. 8.

2 - Úř. věst L 124, 27. 4. 2004, s.1.