Language of document :

2. mail 2007 esitatud hagi - Fernandez García ja García Rato versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-41/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Brígida Fernandez García (Luxembourg, Luksemburg) ja Carolina García Rato (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hagejate nõuded

tühistada otsused nimetada hagejad Euroopa ühenduste ametnikeks osas, milles nende palgaaste määrati personalieeskirjade XIII lisa artiklit 13 kohaldades;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Konkursi CJ/LA/251, mille teadaanne avaldati enne 1. maid 2004, laureaatidest hagejad võeti tööle pärast nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi2, jõustumist.

Oma hagis väidavad hagejad kõigepealt, et vaidlustatud otsused eiravad konkursiteadaandega ette nähtud õiguslikku raamistikku. Personalieeskirjade XIII lisa artiklit 13 kohaldades võeti nad tööle madalamale palgaastmele kui see, mis oli konkursiteadaandes märgitud.

Hagejad leiavad samuti, et vaidlustatud otsused rikuvad personalieeskirjades artikleid 5, 29 ja 31 ning võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtet. Sama või samatasemelise konkursi laureaatidele määrati erineva tasemega palgaastmed vastavalt sellele, kas nad olid tööle võetud enne või pärast määruse nr 723/2004 jõustumist.

Lisaks viitavad hagejad õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisele, kuna nad ootasid õiguspäraselt enda töölevõtmist palgaastmele, mis oli nimetatud nende ametikohtade konkursiteadaandes, millele nad kandideerisid.

____________

1 - EÜT C 182 A, 31.7.2002, lk 8.

2 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.