Language of document :

Kanne 2.5.2007 - Fernandez García ja García Rato v. yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-41/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Brígida Fernandez García (Luxemburg, Luxemburg) ja Carolina García Rato (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Vaatimukset

päätökset, joilla kantajat nimitettiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiksi on kumottava siltä osin kuin niissä vahvistetaan palkkaluokka, joissa heidät otetaan palvelukseen, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 13 artiklan mukaisesti

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat läpäisseet avoimen kilpailun CJ/LA/24,1 jota koskeva kilpailuilmoitus julkaistiin ennen 1.5.2005, otettiin palvelukseen sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/20042 oli tullut voimaan.

Kantajat väittävät kanteessaan ensimmäiseksi, että riidanalaisissa päätöksissä rikotaan kilpailuilmoituksen muodostamaa oikeudellista kehystä. Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 13 artiklan nojalla heidät nimittäin otettiin palvelukseen palkkaluokassa, joka on alhaisempi kuin kilpailuilmoituksessa mainittu palkkaluokka.

Kantajat katsovat myös, että riidanalaisilla päätöksillä rikotaan henkilöstösääntöjen 5, 29 ja 31 artiklaa ja loukataan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatetta. Saman avoimen kilpailun tai samaa palkkaluokkaan koskevien avointen kilpailujen läpäisseiden henkilöiden palkkaluokat määritettiin eri suuruisiksi sen mukaan, otettiinko heidät palvelukseen ennen asetuksen N:o 723/2004 voimaantuloa vai sen jälkeen.

Lisäksi kantajat vetoavat siihen, että luottamuksensuojan periaatetta on loukattu siltä osin kuin he luottivat perustellusti siihen, että heidät otetaan palvelukseen kilpailuilmoituksessa mainitussa palkkaluokassa.

____________

1 - EUVL C 182 A, 31.7.2002, s. 8.

2 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.