Language of document :

2007. május 2-án benyújtott kereset - Fernandez García és García Rato kontra Bíróság

(F-41/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Brígida Fernandez García (Luxembourg, Luxemburg) és Carolina García Rato (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felpereseket az Európai Közösségek tisztviselőivé kinevező határozatokat abban a részben, amely besorolási fokozatukat a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 13. cikke alapján határozza meg;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek, akik a - 2004. május 1-je előtt közzétett - CJ/LA/25 versenyvizsgát1 sikeresen teljesítették, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet2 hatálybalépését követően kerültek felvételre.

Keresetükben a felperesek elsőként előadják, hogy a megtámadott határozatok sértik a versenyvizsga-kiírásban meghatározott jogi keretet. A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének alkalmazásával ugyanis alacsonyabb beosztásba kerültek, mint ami a versenyvizsga-kiírásban szerepelt.

A felperesek azt is előadják, hogy a megtámadott határozatok sértik a személyzeti szabályzat 5., 29. és 31. cikkét, valamint az egyenlő bánásmód elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét. Ugyanis az ugyanazon vagy ugyanolyan szintű versenyvizsgát sikeresen teljesítők besorolására eltérő szinten került sor aszerint, hogy felvételükre a 723/2004 rendelet hatálybalépése előtt vagy után került-e sor.

Mindezen felül a felperesek hivatkoznak a bizalomvédelem elvének megsértésére, mivel jogosan remélhették, hogy azon állások esetén, amelyre jelentkezésüket beadták, a versenyvizsga-kiírásban szereplő besorolási fokozatba kerülnek besorolásra.

____________

1 - HL C 182. A., 2002.7.31., 8. o.

2 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.