Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 2. maijā - Fernandez García et García Rato/Tiesa

(lieta F-41/05)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Brígida Fernandez García, Luksemburga (Luksemburga) un Carolina García Rato, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus par prasītāju iecelšanu Eiropas Kopienu ierēdņu amatā daļā, kurā lēmumā noteikta viņu amata pakāpe, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. pantu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājas, kuras ir konkursa CJ/LA/25 1, paziņojums par ko bija publicēts pirms 2004. gada 1. maija, laureātes, tika ieceltas amatā pēc tam, kad stājās spēka Padomes 2004. gada 22. marta Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienas pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 2.

Prasītājas savās prasībās, pirmkārt, norāda, ka apstrīdētajos lēmumos pārkāpti konkursa paziņojumā noteiktie tiesiskuma ietvari. Tā, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. pantu, viņas esot ieceltas zemākā amata pakāpē nekā tā, kas norādīta konkursa paziņojumā.

Prasītājas arī uzskata, ka apstrīdētajos lēmumos pārkāpti Civildienesta noteikumu 5., 29. un 31. pants, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips. Tā, viena un tā paša konkursa vai vienāda līmeņa konkursa laureāti esot tikuši klasificēti dažādos līmeņos atkarībā no tā, vai viņi tika iecelti amatos pirms vai pēc Regulas Nr. 723/2004 stāšanās spēkā.

Turklāt prasītājas norāda uz tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu, ciktāl viņas tiesiski paļāvās uz to, ka tiks ieceltas amatā pakāpē, kas norādīta konkursa paziņojumā saistībā ar to amatu ieņemšanu, uz kuriem viņas kandidējušas.

____________

1 - OV C 182 A, 31.07.2002., 8. lpp.

2 - OV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.