Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2007 r. - Fernandez García i García Rato przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-41/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Brígida Fernandez García (Luksemburg, Luksemburg) i Karolina García Rato (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji o powołaniu skarżących na urzędników Wspólnot Europejskich w części, w której dokonują one ich zaszeregowania na podstawie art. 13 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżące, będące laureatami konkursu CJ/LA/251, do którego ogłoszenie opublikowano przed dniem 1 maja 2004 r., zatrudnione zostały po wejściu w życie rozporządzenia Rady nr 723/2004 (WE, Euratom) z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunków zatrudnienia innych pracowników.2

W swej skardze skarżące podnoszą przede wszystkim, że zaskarżone decyzje naruszają ramy prawne ustanowione przez ogłoszenie o konkursie. Na podstawie bowiem art. 13 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego zatrudniono je o jedną grupę niżej niż grupa wskazana w ogłoszeniu o konkursie.

Skarżące uważają dalej, że zaskarżone decyzje naruszają art. 5, 29 i 31 regulaminu pracowniczego, a także zasadę równego traktowania i niedyskryminacji. Zaszeregowanie bowiem laureatów tego samego konkursu lub konkursów na tym samym poziomie odbywało się na różnym poziomie w zależności od tego czy zatrudnienie następowało przed czy po wejściu w życie rozporządzenia nr 723/2004.

Ponadto skarżące powołują naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań ponieważ słusznie oczekiwały, że zostaną zatrudnione w grupie wskazanej w ogłoszeniu o konkursie na obsadzenie stanowisk, w którym zgłosiły swe kandydatury.

____________

1 - Dz.U. Dz 182 A z 31.7.2002 r., str. 8

2 - Dz.U. L 124 z 27.4.2004 r. str. 1.