Language of document :

Talan väckt den 2 maj 2007 - Fernandez García och Garcia Rato mot EG-domstolen

(Mål F-41/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Brígida Fernandez García och Carolina Garcia Rato (Luxemburg (Luxemburg)) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara besluten att utnämna sökandena till tjänsteman för Europeiska gemenskaperna i den del deras lönegrad däri fastställs med tillämpning av artikel 13 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena är upptagna i förteckningen över godkända sökande från uttagningsprov CJ/LA/251, vilket meddelades före den 1 maj 2004, och de rekryterades efter att rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna2 trätt i kraft.

Sökandena gör i sin talan gällande att de ifrågasatta besluten innebär ett åsidosättande av den rättsliga ram som uppställts genom meddelandet om uttagningsprov. Enligt sökandena har de nämligen med tillämpning av artikel 13 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna rekryterats till en lägre tjänstegrad än den som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

Sökandena anser även att de ifrågasatta besluten innebär ett åsidosättande av artiklarna 5, 29 och 31 i tjänsteföreskrifterna samt av principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen. Personer som upptagits på förteckningen över godkända sökande i samma uttagningsprov eller uttagningsprov för samma nivå har placerats i olika lönegrader beroende på om de har anställts före eller efter att förordning nr 732/2004 trädde i kraft.

Sökandena hävdar också att principen om skydd för berättigade förväntningar åsidosatts i det att sökandena hade berättigade förväntningar att vid anställning placeras i den lönegrad som angavs i meddelandet om allmänt uttagningsprov och för vilken anställning de anmälde sig som sökande.

____________

1 - EGT C 182 A av den 31.7.2002, s. 8.

2 - EUT L 124 av den 27.04.2004, s. 1.