Language of document :

Иск, предявен на 10 май 2007 г. - Prieto / Парламент

(Дело F-42/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Antonio Prieto (Bousval, Белгия) [представител: E. Boigelot, avocat]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отмени решение на Европейския парламент от 9 юни 2006 година, с което ищеца се назначава за длъжностно лице със срок за изпитване със степен AST 2, стъпка 3,

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, успешно издържал вътрешен конкурс C/348 за кариера C5-4, работи като временно нает служител в Комисията със степен AST 3 (предишна степен C4), преди да бъде назначен за длъжностно лице със срок за изпитване със степен AST 2.

В подкрепа на своя иск, ищецът изтъква на първо място, че решението за назначаването му за длъжностно лице със степен по-ниска от степента, която е имал като временно нает служител, нарушава член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък "Правилника").

Освен това ищецът изтъква и незачитане на принципа за равно третиране и за забрана на дискриминацията, доколкото единствено успешно издържалите конкурса кандидати, които в качеството си на временно наети служители са се включвали в кариера D, са успели да запазят предишната си по-благоприятна степен при назначаването си като длъжностни лица.

На последно място ищецът поддържа, че оспорваното решение е в разрез и с принципите на правна сигурност, на защита на оправданите правни очаквания, на добра администрация и на добро управление.

____________