Language of document :

Sag anlagt den 10. maj 2007 - Prieto mod Parlamentet

(Sag F-42/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Antonio Prieto (Bousval, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 9. juni 2006 om udnævnelse af sagsøgeren til tjenestemand på prøve med indplacering i lønklasse AST 2, løntrin 3.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der har bestået intern udvælgelsesprøve C/348 i stillingsgruppe C5-4, var midlertidigt ansat i Kommissionen i lønklasse AST 3 (tidligere lønklasse C4), da han blev udnævnt til tjenestemand på prøve i lønklasse AST 2.

Til støtte for søgsmålet gør sagsøgeren indledningsvis gældende, at afgørelsen om at udnævne ham til tjenestemand med en lavere indplacering end den, han havde som midlertidigt ansat, udgør en tilsidesættelse af artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (herefter "vedtægten").

Sagsøgeren gør endvidere gældende, at der er sket tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling, idet blandt de personer, der bestod udvælgelsesprøven, kun de, der som midlertidigt ansatte tidligere var omfattet af kategori D, beholdt deres tidligere og mere gunstige indplacering ved deres udnævnelse til tjenestemand.

Sagsøgeren gør endelig gældende, at den anfægtede afgørelse ligeledes udgør en tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, princippet om god forvaltningsskik og princippet om fornuftig forvaltning.

____________