Language of document :

Beroep ingesteld op 10 mei 2007 - Prieto / Parlement

(Zaak F-42/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Antonio Prieto (Bousval, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 9 juni 2006 om verzoeker bij zijn aanstelling als ambtenaar op proef in te delen in de rang AST 2, salaristrap 3;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die is geslaagd voor intern vergelijkend onderzoek C/348 voor de loopbaan C5-4, was tijdelijk functionaris van de Commissie in de rang AST 3 (voormalige rang C4) toen hij als ambtenaar op proef werd aangesteld en werd ingedeeld in de rang AST 2.

Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker allereerst dat het besluit om hem als ambtenaar aan te stellen in een lagere rang dan de rang die hij als tijdelijk functionaris had, in strijd is met artikel 5, lid 4, van bijlage XIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen (hierna: "Statuut").

Voorts stelt hij dat de beginselen van gelijke behandeling en van non-discriminatie zijn geschonden, aangezien alleen geslaagden van het betrokken vergelijkend onderzoek die voordien als tijdelijk functionaris tot de categorie D behoorden, bij hun aanstelling als ambtenaar hun oude, gunstiger indeling hebben kunnen behouden.

Ten slotte stelt hij dat het bestreden besluit ook in strijd is met de beginselen van rechtszekerheid, bescherming van gewettigd vertrouwen alsmede van goed en gezond bestuur.

____________