Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2007 r. - Prieto przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-42/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Antonio Prieto (Bousval, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 9 czerwca 2006 r. powołującej skarżącego w charakterze urzędnika na okres próbny i zaszeregowującej go do grupy AST 2, stopień 3;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, laureat konkursu wewnętrznego C/348 dla ścieżki kariery C5-4, był członkiem personelu tymczasowego Komisji w grupie zaszeregowania AST 3 (uprzednio C4), gdy został powołany w charakterze urzędnika na okres próbny i zaszeregowany do grupy zaszeregowania AST 2.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi po pierwsze, że decyzja o powołaniu go w charakterze urzędnika na okres próbny i zaszeregowaniu go do grupy zaszeregowania niższej aniżeli ta, do której skarżący był zaszeregowany pracując w charakterze członka personelu tymczasowego, narusza art. 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (zwanego dalej "regulaminem pracowniczym").

Skarżący podnosi ponadto naruszenie zasady równego traktowania i niedyskryminacji, ponieważ jedynie laureaci przedmiotowego konkursu, którzy wcześniej byli członkami personelu tymczasowego w ramach ścieżki kariery, D mogli utrzymać dotychczasowe, korzystniejsze, zaszeregowanie, gdy zostali powołaniu w charakterze urzędników.

W końcu skarżący podnosi, że zaskarżona decyzja narusza również zasady pewności prawa, ochrony praw słusznie nabytych, dobrej administracji i należytego zarządzania.

____________