Language of document :

Žaloba podaná 10. mája 2007 - Prieto/Parlament

(vec F-42/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Antonio Prieto (Bousval, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. júna 2006 o menovaní žalobcu za úradníka v skúšobnej dobe zaradeného do platovej triedy AST 2 platového stupňa 3,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorý je úspešným uchádzačom vnútorného výberového konania C/348 pre služobný postup C5-4bol v čase, keď bol menovaný za úradníka v skúšobnej dobe zaradeného do platovej triedy AST 2, dočasným zamestnancom Komisie zaradeným do platovej triedy AST 3 (bývalej platovej triedy C4).

Na podporu svojej žaloby žalobca tvrdí, že rozhodnutie menovať ho za úradníka so zaradením nižším, ako mal v čase, keď bol dočasným zamestnancom, porušuje článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len "štatút").

Žalobca sa okrem toho odvoláva na porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie tým, že výlučne úspešní uchádzači predmetného výberového konania, ktorí predtým ako dočasní zamestnanci patrili do služobného postupu D, si mohli pri ich menovaní za úradníkov zachovať pôvodné výhodnejšie zaradenie.

Žalobca nakoniec tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje taktiež zásady právnej istoty, ochrany legitímnej dôvery, riadneho úradného postupu a riadnej správy.

____________