Language of document :

Talan väckt den 10 maj 2007 - Prieto mot parlamentet

(Mål F-42/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Antonio Prieto (Bousval, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 9 juni 2006 att utnämna sökanden till provanställd tjänsteman i lönegrad AST 2, löneklass 3, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som har godkänts i det interna uttagningsprovet C/348 för karriär C5-4, var tillfälligt anställd vid kommissionen i lönegrad AST 3 (tidigare lönegrad C4), när han utnämndes till provanställd tjänsteman i lönegrad AST 2.

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att beslutet att utnämna honom till tjänsteman i en lägre lönegrad än den i vilken han var placerad när han var tillfälligt anställd strider mot artikel 5.4 i bilaga XIII i Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna).

Sökanden påstår vidare att principen om likabehandling och icke-diskriminering har åsidosatts. Av de godkända deltagarna i uttagningsprovet är det nämligen endast de som tidigare tillhörde karriär D i egenskap av tillfälligt anställda som har fått behålla den tidigare, mer förmånliga, placeringen, vid tjänstemannautnämningen.

Sökanden hävdar slutligen att det angripna beslutet också strider mot rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar samt principerna om sund förvaltning och god förvaltningssed.

____________