Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. märtsi 2007. aasta otsus - British Airways plc versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Virgin Atlantic Airways Ltd

(Kohtuasi C-95/04 P)1

Apellatsioonkaebus - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Lennuettevõtja - Reisibüroodega sõlmitud kokkulepped - Ettevõtja poolt väljastatud piletite müügi kasvuga seotud tulemustasud kindlaksmääratud perioodil võrreldes võrdlusperioodiga - Tulemustasud, mida maksti mitte ainult pärast müügieesmärgi saavutamist müüdud piletitelt, vaid kõigilt asjaomasel perioodil müüdud piletitelt

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: British Airways plc (esindajad: solicitor R. Subiotto, barrister R. O'Donoghue, W. Wood, QC)

Teised menetlusosalised: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. Oliver, A. Nijenhuis ja M. Wilderspin), Virgin Atlantic Airways Ltd (esindajad: solicitor J. Scott, barrister C. West ja N. Green, QC)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus, mis esitati Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 17. detsembri 2003. aasta otsuse peale kohtuasjas T-219/99: British Airways v. komisjon, millega jäeti põhjendamatuse tõttu rahuldamata hageja tühistamishagi komisjoni 14. juuli 1999. aasta otsuse EÜ asutamislepingu artikli 82 kohaldamise menetluse kohta (IV/D-2/34.780 - Virgin/British Airways) peale, mis puudutab British Airways'i ja lennureisibüroode vahel sõlmitud kokkuleppeid, millega viidi sisse komisjonitasu ja muude selle lennuettevõtja piletite müügimahu suurendamisega seotud eeliste korrad

Resolutiivosa

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja British Airways plc-lt.

____________

1 - ELT C 106, 30.4.2004.