Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 marca 2007 r. - British Airways plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich Europejskich i Virgin Atlantic Airways Ltd

(Sprawa C- 95/04 P)1

(Odwołanie - Nadużycie pozycji dominującej - Przedsiębiorstwo lotnicze - Porozumienia zawarte z biurami podróży - Premie związane ze zwiększeniem sprzedaży biletów wystawionych przez to przedsiębiorstwo w danym okresie w stosunku do okresu odniesienia - Premie przyznawane nie tylko za bilety sprzedane po osiągnięciu celu sprzedaży, lecz za wszystkie bilety sprzedane w rozpatrywanym okresie)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: British Airways plc (przedstawiciele: R. Subiotto, solicitor, R. O'Donoghue, barrister, W. Wood QC)

Pozostali uczestnicy postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: P. Oliver, A. Nijenhuis oraz M. Wilderspin, pełnomocnicy), Virgin Atlantic Airways Ltd (przedstawiciele: J. Scott, solicitor, C. West, barrister i N. Green QC)

Przedmiot

Odwołanie wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie T-219/99 British Airways przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił jako bezzasadną skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 14 lipca 1999 r. dotyczącą postępowania na podstawie art. 82 traktatu WE (IV/D-2/34.780 Virgin / British Airways) w sprawie porozumień zawartych między British Airways i biurami podróży ustanawiających systemy prowizji i inne korzyści powiązane ze zwiększeniem ilości biletów sprzedanych przez omawiane przedsiębiorstwo lotnicze.

Sentencja

Odwołanie zostaje oddalone.

British Airways plc zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 106 z 30.4.2004