Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 15 март 2007 г. - Simon / Съд на Европейските общности и Комисия

(Дело F-100/06)1

Език на производството: унгарски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 294, 2.12.2006 г., стр. 65.