Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 marca 2007 r. - Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji

(Sprawa F-100/06)1

Język postępowania: węgierski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 294 z 2.12.2006, str. 65