Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 март 2007 г. - Sanchez Ferriz/Комисия

(Дело F-111/05)1

(Длъжностни лица - Оценяване - Доклад относно развитието на кариерата - Процедура по оценяване за периода 2001-2002)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Carlos Sanchez Ferriz (Брюксел, Белгия) (представител: F. Frabetti, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и H. Kraemer)

Предмет

Отмяната на доклада относно развитието на кариерата на ищеца за периода 2001-2002

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна понася направените от нея разноски.

____________

1 - ОВ C 48, 25.2.2006 г., стр. 36 (дело, първоначално заведено пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер Т-413/05 и прехвърлено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.)