Language of document :

EU-Personalerettens dom af 15. marts 2007 (Anden Afdeling) - Sanchez Ferriz mod Kommissionen

(Sag F-111/05) 1

(Tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesproceduren for 2001-2002)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgien) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 2001-2002.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 48 af 25.2.2006, s. 36 (sagen blev oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under sagsnummer T-413/05 og overført til Personaleretten for De Europæiske Fællesskaber ved kendelse af 15.12.2005).