Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 maart 2007 - Sanchez Ferriz / Commissie

(Zaak F-111/05)1

(Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsperiode 2001-2002)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carlos Sanchez Ferriz (Brussel, België) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Kraemer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over de periode 2001-2002

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 48 van 25.2.2006, blz. 36 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-413/05 en bij beschikking van 15.12.2005 overgedragen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).