Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. marca 2007 - Sanchez Ferriz/Komisia

(vec F-111/05)1

(Úradníci - Hodnotenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie 2001 - 2002)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlos Sanchez Ferriz (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Curral a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobcu v hodnotenom období 2001 - 2002

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 48, 25.2.2006, s. 36 (najskôr zapísaná pod číslom T-413/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).