Language of document :

Sag anlagt den 27. februar 2007 - K mod Parlamentet

(Sag F-15/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: K (ved Dieter Struck)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afslag af 29. november 2006 annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for svie og smerte samt skadeserstatning.

Det fastslås, at Europa-Parlamentet har tilsidesat ligebehandlingsprincippet og forsætlig og bevidst har krænket sagsøgerens personlige rettigheder.

Det fastslås, at Europa-parlamentet har tilsidesat princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og forpligtelsen til at begrunde forvaltningsafgørelser samt princippet om forbud mod forskelsbehandling.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der siden den 1. januar 1978 har været tjenestemand ved Europa-parlamentet, har nedlagt påstand om, at Europa-Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for svie og smerte samt skadeserstatning som følge af den fremgangsmåde, der har været anvendt med hensyn til krænkelsen af hendes almindelige personlige rettigheder, og de usædvanlige omstændigheder, der har ført til hendes invaliditet.

____________