Language of document :

27. veebruaril 2007 esitatud hagi - K versus parlament

(Kohtuasi F-15/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: K (esindaja: Dieter Struck)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Parlamendi 29. novembri 2006. aasta keelduv otsus;

mõista kostjalt välja hüvitis valu ja kannatuste eest ning kahju tekitamise eest;

tuvastada võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine ning isiku põhiõiguste tahtlik ja teadlik rikkumine;

tuvastada, et kostja on rikkunud õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet ning haldusaktide põhjendamise kohustust ja mittediskrimineerimise põhimõtet;

mõista menetlusele eelnenud kulud ja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes oli alates 1. jaanuarist 1978 Euroopa Parlamendi ametnik, palub isiku põhiõiguste rikkumise ja selliste erakorraliste asjaolude tõttu, mis põhjustasid tema invaliidistumise, kostjalt välja mõista hüvitis valu ja kannatuste eest ning kahju tekitamise eest.

____________