Language of document :

Beroep ingesteld op 27 februari 2007 - K / Parlement

(Zaak F-15/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: K (vertegenwoordiger: D. Struck)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van het afwijzend besluit van het Europees Parlement van 29 november 2006;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van materiële en immateriële schadevergoeding;

veroordeling van de verwerende partij wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling alsmede opzettelijke en bewuste schending van het algemene persoonlijkheidsrecht;

veroordeling van de verwerende partij wegens schending van het beginsel van gewettigd vertrouwen en de verplichting tot motivering van administratieve handelingen alsmede schending van het non-discriminatiebeginsel;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de precontentieuze en de contentieuze procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, een voormalig ambtenaar die vanaf 1 januari 1978 bij het Europees Parlement heeft gewerkt, vordert van de verwerende partij vergoeding van de materiële en immateriële schade wegens schending van het algemene persoonlijkheidsrecht en de buitengewone omstandigheden die tot haar invalideverklaring hebben geleid.

____________