Language of document :

Žaloba podaná 27. februára 2007 - K/Parlament

(vec F-15/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: K (v zastúpení: Dieter Struck)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobkyne

zrušiť zamietavé rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2006,

zaviazať žalovaného na zaplatenie bolestného a na náhradu škody,

rozhodnúť, že žalovaný porušil zásadu rovnosti zaobchádzania, ako aj že úmyselne a vedome porušil všeobecné právo žalobkyne na ochranu osobnosti,

rozhodnúť, že žalovaný porušil zásadu legitímnej dôvery a povinnosť odôvodnenia správnych predpisov, ako aj zásadu zákazu diskriminácie,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania, ako aj nákladov, ktoré vznikli pred začatím konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, bývalá úradníčka zamestnaná od 1. januára 1978 v Európskom parlamente, uplatňuje voči žalovanému z dôvodu konania vedúceho k porušeniu všeobecného práva na ochranu osobnosti, ako aj výnimočných okolností, ktoré viedli k jej invalidnému dôchodku, nárok na bolestné, ako aj na náhradu škody.

____________