Language of document :

Talan väckt den 27 februari 2007 - K mot parlamentet

(Mål F-15/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: K (ombud: Dieter Struck)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europaparlamentets avslagsbeslut av den 29 november 2006,

förplikta svaranden att utge ersättning för sveda och värk samt skadestånd,

fastställa att svaranden har åsidosatt likabehandlingsprincipen samt att svaranden avsiktligt och medvetet har åsidosatt sökandens personliga rättigheter,

fastställa att svaranden har åsidosatt principen om skydd för berättigade förväntningar och skyldigheten att motivera förvaltningsbeslut samt icke-diskrimineringsprincipen,

förplikta svaranden att ersätta samtliga kostnader i målet, såväl de som uppstått under det administrativa förfarandet som rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden, som varit tjänsteman vid Europaparlamentet sedan år 1978, yrkar att Europaparlamentet skall förpliktas betala ersättning för sveda och värk samt skadestånd till följd av det tillvägagångssätt som tillämpades när hennes vedertagna personliga rättigheter åsidosattes och de ovanliga omständigheter som ledde till hennes invaliditet.

____________