Language of document :

Иск, предявен на 5 март 2007 г. - Kerelov / Комисия

(Дело F-19/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Georgi Kerelov (Пазарджик, България) [представител: Angel Kerelov, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението от 6 декември 2006 г., с което комисията по конкурс EPSO/AD/43/06-CJ отказва да впише ищеца в списъка с резерви от този конкурс,

да се обяви за недействително, евентуално да се отмени като незаконосъобразно решението от 2 февруари 2007 г., с което комисията по конкурс EPSO/AD/43/06-CJ изключва ищеца от посочения конкурс,

да се осъди ответникът да заплати на ищеца обезщетение, определено ex aequo et bono като обща сума в размер на 120 491,28 еуро (представляваща възнаграждение за период от 2 години) заедно със законната лихва, считано от предявяването на иска за обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, претърпени от ищеца в резултат от незаконосъобразните решения на конкурсната комисия,

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

По отношение на първото от оспорваните решения, ищецът изтъква 10 основания:

1) обикновените членове на конкурсната комисия не могли свободно да оценят кандидатите, тъй като председателят и заместник-председателят били техни ръководители;

2) членовете на конкурсната комисия не владеели основния език на конкурса (български), противно на изискванията, произтичащи от установената съдебна практика;

3) кандидатите трябвало да преведат текстове, чиито обем и сложност не били съпоставими на избраните изходни езици;

4) оценяването на писмения изпит било произволно, тъй като конкурсната комисия не владеела български език;

5) продължителността на устния изпит се различавала съществено според кандидатите;

6), 7) и 8) от една страна, критериите, използвани от конкурсната комисия за оценка на устния изпит не отговаряли на целите на този изпит, и от друга, поставените оценки на редица кандидати били произволни;

9) кандидатите били лишени от правото им на преразглеждане по същество на положените от тях изпити, тъй като списъкът с резервите бил окончателно изготвен и оповестен преди изтичането на предвидения в обявлението за конкурса срок от 20 дни за упражняване на това право;

10) конкурсната комисия оценила неправилно положените от ищеца изпити и по-специално устния, като обосновала оценките с непоследователни, несъстоятелни и неотносими мотиви.

По отношение на второто оспорвано решение, ищецът изтъква 3 основания:

1) оспорва съществуването на фактите, на които конкурсната комисия е основала това решение, а именно фактът, че направил опит да установи контакт с членовете на конкурсната комисия;

2) оспорва правото на конкурсната комисия да изключи кандидат от конкурса въз основа на подобни съображения, доколкото, според него, такова правомощие притежава единствено EPSO;

3) поддържа, че дори да се допусне, че конкурсната комисия разполага с такова право, тя не би могла да го упражни след изготвянето на списъка с резерви.

____________