Language of document :

Žaloba podaná dne 5. března 2007 - Kerelov v. Komise

(Věc F-19/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulharsko) (zástupce: Angel Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí komise pro výběrové řízení EPSO/AD/43/06-CJ ze dne 6. prosince 2006 o nezapsání žalobce na seznam úspěšných kandidátů tohoto výběrového řízení;

prohlásit rozhodnutí komise pro výběrové řízení EPSO/AD/43/06-CJ ze dne 2. února 2007 o vyloučení žalobce z tohoto výběrového řízení za neplatné, popřípadě jej zrušit jako protiprávní;

uložit žalované povinnost uhradit žalobci paušální náhradu škody stanovenou ex aequo et bono na částku 120 491,28 eur (odpovídající dvěma letům platu) včetně zákonných úroků od podání žaloby na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, která vznikla žalovanému z důvodu těchto protiprávních rozhodnutí komise pro výběrové řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Pokud jde o první z napadených rozhodnutí, žalobce se dovolává deseti žalobních důvodů:

1)    běžní členové výběrové komise neposuzovali kandidáty nezávisle, neboť předseda a jeho zástupce byli jejich nadřízenými;

2)    členové výběrové komise neznali hlavní jazyk výběrového řízení (bulharštinu), v rozporu s požadavky, které vyplývají z ustálené judikatury;

3)    kandidáti měli přeložit texty, jejichž délka a obtížnost nebyly u vybraných výchozích jazyků srovnatelné;

4)    hodnocení písemných zkoušek bylo svévolné, neboť výběrová komise neznala bulharský jazyk;

5)    doba trvání ústní zkoušky se u jednotlivých kandidátů velice lišila;

6), 7) a 8)    kritéria, jež výběrová komise použila ke zhodnocení ústních zkoušek jednak neodpovídala účelu těchto zkoušek a jednak známky přidělené několika kandidátům byly svévolné;

9) kandidátům bylo odepřeno jejich právo na věcný přezkum jejich výkonu, neboť konečný seznam úspěšných kandidátů byl vyhotoven a zpřístupněn před uplynutím lhůty dvaceti dnů stanovené pro výkon tohoto práva v oznámení o výběrovém řízení;

10) výběrová komise pochybila při hodnocení zkoušky žalobce a zejména jeho ústní zkoušky, když odůvodnila známky nelogickými, nesouvisejícími a irelevantními skutečnostmi.

Pokud jde o druhé napadené rozhodnutí, žalobce vznáší 3 žalobní důvody:

1) zpochybňuje věcnou správnost skutkových zjištění, z nichž výběrová komise vycházela při přijímání tohoto rozhodnutí, a sice skutečnosti, že se žalobce pokusil kontaktovat členy výběrové komise;

2) napadá pravomoc výběrové komise vyloučit kandidáta výběrového řízení z takových důvodů, neboť taková pravomoc přísluší podle jeho názoru pouze EPSO;

3) tvrdí, že i kdyby měla výběrová komise takovou pravomoc, nemohla by ji vykonávat po vyhotovení seznamu úspěšných uchazečů.

____________