Language of document :

Sag anlagt den 5. marts 2007 - Kerelov mod Kommissionen

(Sag F-19/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarien) (ved avocat Angel Kerelov)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/43/06-CJ trufne afgørelse af 6. december 2006 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over egnede ansøgere annulleres.

Den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/43/06-CJ trufne afgørelse af 2. februar 2007 om at udelukke sagsøgeren fra den nævnte udvælgelsesprøve erklæres ugyldig og annulleres i givet fald.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale et fast beløb til sagsøgeren, der efter billighed bør fastsættes til 120 491,28 EUR (2 års løn) plus renter, der beregnes fra datoen for nærværende sags anlæg, i erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af udvælgelseskomitéen ulovlige afgørelser.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har for så vidt angår den første af de anfægtede afgørelser fremsat 10 anbringender:

1)    De ordinære medlemmer af udvælgelseskomitéen har ikke frit kunnet bedømme ansøgerne for så vidt som komitéens formand og supplerende formand var deres overordnede.

2)    Medlemmerne af udvælgelseskomitéen havde ikke kendskab til udvælgelsesprøvens hovedsprog (bulgarsk), hvilket er i strid med de krav, der følger af fast retspraksis.

3)    Ansøgerne skulle oversætte tekster af varierende længde og sværhedsgrad afhængigt af det valgte udgangssprog.

4)    Bedømmelsen af de skriftlige prøver var vilkårlig, da udvælgelseskomitéen ikke havde kendskab til det bulgarske sprog.

5)    Længden af den mundtlige prøve varierede afhængigt af, hvilken ansøger, der var tale om.

6), 7) og 8)    De kriterier, som udvælgelseskomitéen lagde til grund for bedømmelsen af de mundtlige prøver, var dels ikke i overensstemmelse med disse prøvers formål og dels var de points, der blev tildelt flere ansøgere, vilkårlige.

9)    Ansøgerne blev afskåret fra deres ret til en væsentlig revurdering af deres præstationer, for så vidt som reservelisten blev endeligt fastlagt og rundsendt inden udløbet af den frist på 20 dage, der i meddelelsen om udvælgelsesprøven er fastsat for at udøve denne ret.

10)    Udvælgelseskomitéen har underkastet sagsøgerens prøver, og navnlig den mundtlige prøve, en ikke-forskriftsmæssig bedømmelse, idet den har afgivet en modstridende, usammenhængende, og irrelevant begrundelse for de tildelte points.

Sagsøgeren har, for så vidt angår den anden af de anfægtede afgørelser, fremsat tre anbringender:

1)    Det bestrides, at de faktiske omstændigheder, som udvælgelseskomitéen har lagt til grund for denne afgørelse, nemlig den omstændighed, at han skulle have forsøgt at kontakte medlemmer af komitéen, er korrekte.

2)    Det bestrides, at udvælgelseskomitéen har kompetence til at udelukke en ansøger fra udvælgelsesprøven af denne årsag, idet denne kompetence efter sagsøgerens opfattelse udelukkende tilkommer EPSO.

3)    Sagsøgeren gør gældende, at selv hvis man antog, at udvælgelseskomitéen rådede over en sådan kompetence, kunne den ikke udøve denne efter udfærdigelsen af reservelisten.

____________