Language of document :

5. märtsil 2007 esitatud hagi - Georgi Kerelov versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-19/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaaria) (esindaja: advokaat Angel Kerelov)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada konkursi EPSO/AD/43/06-CJ konkursikomisjoni 6. detsembri 2006. aasta otsus, millega hagejat ei kantud selle konkursi reservnimekirja;

Tunnistada kehtetuks või vajadusel tühistada õigusvastasuse tõttu konkursi EPSO/AD/43/06-CJ konkursikomisjoni 2. veebruari 2007. aasta otsus arvata hageja välja sellel konkursil osalejate seast;

Mõista kostjalt välja hüvitis selle varalise ja mittevaralise kahju põhjustamise eest, mida hageja kandis konkursikomisjoni õigusvastaste otsuste tõttu ning mille summa on ex aequo et bono hinnangu kohaselt 120 491,28 eurot (kahe aasta töötasu) koos intressidega alates hagi esitamisest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Esimese vaidlustatud otsuse kohta esitab hageja kümme väidet:

1.    konkursikomisjoni tavaliikmed ei saanud vabalt kandidaate hinnata, kuna konkursikomisjoni esimees ja aseesimees olid nende otsesed ülemused;

2.    konkursikomisjoni liikmed ei vallanud konkursi põhikeelt (bulgaaria), mis on vastuolus väljakujunenud kohtupraktikast tulenevate nõuetega;

3.    kandidaadid pidid tõlkima olenevalt lähtekeelest pikkuselt ja raskusastmelt võrreldamatuid tekste;

4.    kirjalike eksamitööde hindamine toimus meelevaldselt, kuna konkursikomisjon ei osanud bulgaaria keelt;

5.    suulise katse pikkus oli kandidaaditi märkimisväärselt erinev;

6., 7. ja 8.    esiteks ei vastanud kriteeriumid, mida konkursikomisjon kasutas suuliste katsete hindamiseks, nende katsete eesmärgile ja teiseks olid paljudele kandidaatidele antud hinded meelevaldsed;

9.    kandidaatidelt võeti õigus järeleksamile, kuna lõplik reservnimekiri koostati ja saadeti laiali enne selle õiguse kasutamiseks konkursiteadaandes ette nähtud 20-päevase tähtaja möödumist;

10.    konkursikomisjon hindas hagejat ja eriti tema suulisi katseid nõuetevastaselt, põhjendades antud hindeid seosetute ja asjakohatute põhjendustega.

Teise vaidlustatud otsuse kohta esitab hageja kolm väidet:

1.    ta vaidlustab nende asjaolude paikapidavuse, millel konkursikomisjoni otsus põhineb ehk asjaolu, et ta üritas võtta ühendust konkursikomisjoni liikmetega;

2.    ta vaidlustab konkursikomisjoni pädevuse arvata kandidaate sel põhjusel konkursil osalejate seast välja leides, et selline pädevus on üksnes EPSO-l;

3.    ta väidab, et isegi kui konkursikomisjonil on selline pädevus, ei või ta seda kasutada pärast reservnimekirja koostamist.

____________