Language of document :

Kanne 5.3.2007 - Kerelov v. komissio

(Asia F-19/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (edustaja: asianajaja Angel Kerelov)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kilpailun EPSO/AD/43/06-CJ valintalautakunnan 6.12.2006 tekemä se päätös on kumottava, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä tämän kilpailun varallaololuetteloon

Kilpailun EPSO/AD/43/06-CJ valintalautakunnan 2.2.2007 tekemä se päätös on kumottava, tarvittaessa lainvastaisena, jolla kantaja päätettiin sulkea pois tästä kilpailusta

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle kertaluontoinen korvaus, jonka kohtuullisena pidetyksi suuruudeksi on arvioitu 120 491,28 euroa (kahden vuoden palkka) kanteen nostamispäivästä alkaen laskettavine laillisine korkoineen, korvauksena aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, jotka kantaja on kärsinyt näiden kilpailun valintalautakunnan lainvastaisten päätösten seurauksena

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen riidanalaisen päätöksen osalta kantaja esittää 10 kanneperustetta:

1)    valintalautakunnan tavanomaiset jäsenet eivät voineet vapaasti arvioida hakijoita, koska puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat heidän esimiehiään

2)    valintalautakunnan jäsenet eivät osanneet kilpailun pääkieltä (bulgaria), mikä on vakiintuneessa oikeuskäytännössä asetettujen edellytysten vastaista

3)    hakijat joutuivat kääntämään tekstejä, joiden pituudet ja vaikeusasteet eivät olleet keskenään verrattavissa valittujen eri kielten välillä

4)    kirjallisten kokeiden arvostelu tapahtui mielivaltaisesti, koska valintalautakunta ei osannut bulgariaa

5)    suulliseen kokeen kesto vaihteli huomattavasti hakijoiden välillä

6), 7) ja 8)    yhtäältä valintalautakunnan soveltamat arviointiperusteet suullisten kokeiden arvioimiseksi eivät vastanneet näiden kokeiden tarkoitusta ja toisaalta useille hakijoille annettiin mielivaltainen arvosana

9)    hakijoilta evättiin oikeus saada heidän suorituksensa arvioiduksi uudelleen siltä osin kuin varallaololuettelo laadittiin lopullisesti ja toimitettiin eteenpäin ennen sen 20 päivän määräajan päättymistä, joka kilpailuilmoituksessa asetetaan tämän oikeuden käyttämistä varten

10)    valintalautakunta arvioi kantajan kokeita, erityisesti hänen suullista koettaan, sääntöjenvastaisella tavalla ja perusteli arvosanoja epäjohdonmukaisilla, paikkansapitämättömillä ja asian kannalta merkityksettömillä syillä.

Toisen riidanalaisen päätöksen osalta kantaja esittää kolme kanneperustetta:

1)    kantaja kiistää tosiseikat, joiden perusteella valintalautakunta teki tämän päätöksen, toisin sanoen sen seikan, että kantaja yritti ottaa yhteyttä valintalautakunnan jäseniin

2)    kantaja väittää, että valintalautakunnalla ei ole toimivaltaa sulkea hakija pois kilpailusta tällaisista syistä, koska kantajan mukaan vain EPSOlla on tällainen toimivalta

3)    kantaja väittää, että vaikka oletetaan, että valintalautakunnalla on tällainen toimivalta, se voi käyttää sitä vasta sen jälkeen, kun varallaololuettelo on laadittu.

____________